Strategie & Innovatie

Bij AwardZ.org gaan we met U op zoek naar de zingeving, de “bedoeling” en de maximale toegevoegde waarde van uw werk en uw organisatie. AwardZ.org heeft een open mind en een grote kennis en ervaring in de zorg. Wij maken verbinding met de mensen en de strategische doelen van de organisatie; Strategie is immers mensenwerk. Daarbij geldt voor ons: Winnaars hebben een plan en maken dat er iets gebeurt! We zoeken met U de energie en positieve aangrijpingspunten in de organisatie. Wij brengen onze kennis en ervaring mee, maar geloven niet in standaardoplossingen. Nee, elke organisatie is immers uniek en vraagt dus maatwerk. Wij zorgen daarom met U voor heldere keuzes en een duidelijke koers. Vanuit complexe materie en soms abstracte doelen definiëren we gezamenlijk heldere, aansprekende, concreet meetbare doelstellingen. Deze zijn pragmatisch, realistisch en duurzaam, zodat gewenste resultaten ook inderdaad gehaald worden en geborgd zijn

Zorg naar de toekomst

AwardZ.org gelooft dat de zorg de komende jaren sterk zal veranderen door zowel de wens van de patiënt als ook de technologische en medische ontwikkelingen. Dit biedt enorme kansen, mits tijdig en goed hierop acterend, maar wordt een bedreiging, als hier slechts reactief gehandeld wordt. Wij kunnen U helpen om met de juiste vragen het toekomstperspectief voor uw organisatie zichtbaar te maken en vervolgens te realiseren. Inspiratiesessies, workshops, pilotprojecten dan wel een programmatische aanpak kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Visie & Advies

Denken in mogelijkheden

AwardZ.org is een adviesbureau dat altijd primair denkt in mogelijkheden. Wij krijgen regelmatig het verzoek om te adviseren en bij te springen in situaties waarin de organisatie op zoek is naar de juiste koers en transitie naar de toekomst. Het betreft veelal opdrachten omtrent een strategische heroriëntatie, continuïteit, fusie, en vaak tegelijkertijd op orde brengen van bedrijfsvoering en kwaliteit van het primair proces. De opdrachten bevinden zich in de verschillende domeinen van de zorg (care en cure).

Een hulpvraag is voor ons  geen “probleem”, maar een feitelijke situatie, van waar wij met U gaan werken aan een verbetering, verandering of innovatie. U kent uw organisatie immers zelf het beste. Onze opdrachtgevers werken dus wat ons betreft zelf actief mee. Wij staan naast u, luisteren, meten, ervaren en voelen.

Een goede anamnese en adequate diagnose resulteren in een duidelijk ‘behandeladvies’ of concrete ‘therapie’ voor de situatie en de organisatie. We houden niet van pleisters of noodverbanden. Er is niet per se één methode de beste. Daarom spelen we gericht in op de karakteristieke eigenschappen, sterkten en verbeterpunten van de organisatie. Co-creatie en shared decision making zorgen voor passend maatwerk. Zo zijn we samen met U verantwoordelijk voor een geborgd optimaal resultaat.

Wij werken altijd in kleine teams en brengen kennis en ervaring in. Zo nodig zetten wij specifieke kennis vanuit ons netwerk in. Wij komen helpen, om daarna weer weg te gaan.

Besturingsfilosofie

Altijd klaar voor nieuw succes

U bouwt met ambitie aan de toekomst van Uw organisatie. Daarbij is soms inzicht, capaciteit of ondersteuning van buitenaf nodig.  AwardZ.org helpt u bij het inrichten en realiseren van goed werkende business modellen en bijpassende sturingsfilosofie en structuren. Niet alleen in de ontwerpfase, wij helpen ook graag implementeren en realiseren. Veranderen wordt op die manier leuk en doeltreffend.

Bestuur & Toezicht

Governance in theorie en praktijk: Besturen ten dienste van de maatschappelijke waarde van organisaties.

Het besturen van een ziekenhuis of zorginstelling is complex. Organisaties in conditie vragen om bestuurders in conditie, “fit” (in meerdere betekenissen) voor “the job”. Besturen is daarbij feitelijk “continue betekenis geven”. Wat het met name lastig maakt, is de bijzondere organisatiecontext waarin zorgbestuurders opereren. Terwijl de raad van bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg in de organisatie, is de arts / medisch specialist verantwoordelijk voor de individuele zorg in de spreekkamer of aan het bed. In toenemende mate is ook de zorgvraag complex, moeten professionals vanuit verschillende disciplines multidisciplinair samenwerken in situaties waar het gaat om leven en dood. Er is behoefte aan een nieuwe manier van besturen in zorg, waarbij in de ziekenhuizen en andere instellingen een verdere integratie van raad van bestuur en medische staf ook in de top van de organisatie aan de orde is. “It takes two to tango”. Er is niet één gouden standaard, beste model of methode. Ook dit vraagt om maatwerk, rekening houdend met de eigenheid en cultuur van de specifieke organisatie.

Vanuit onze ervaring kennen wij de dynamiek in het afstemmen van bestuurlijke processen tussen raad van bestuur en raad van toezicht. In de nieuwe Governancecode voor de zorg heeft de Raad van Toezicht een zwaardere en bredere rol. Dat stelt hoge eisen aan de leden van de Raad van Toezicht. Het is daarbij van groot belang de de rolverdeling tussen toezicht en bestuur scherp te houden. Een goede samenwerking in deze driehoek voorkomt energieverlies waardoor het primaire proces de aandacht krijgt. Een goede verhouding en samenwerking, ook op het persoonlijk vlak, voorkomt energieverlies, zorgt dat het primaire proces de aandacht krijgt en creëert dan daadwerkelijk maatschappelijke waarde.

(Interim)Bestuur & management

Een interim opdracht volgt meestal op een lastige situatie, probleem of crisis. Daarom start de opdracht bijna altijd met een organisatiediagnose of probleemdiagnose: Wat is er aan de hand? Welke patronen zijn er? Wat gaat goed? Wat kan en moet beter?

Vervolgens moet er een plan komen, de therapie. Bewust veranderen: ondersteuning bij complexe verandertrajecten om deze samen succesvol maken. AwardZ.org biedt in dergelijke lastige omstandigheden adviseurs en/of interim bestuur en management op Executive Board niveau en zodoende adequate ondersteuning.