WAARDECREATIE & WAARDERING

De tijden dat een arts een vanzelfsprekende autoriteit was die alles wist en feilloos kon, zijn (gelukkig!) voorbij. De patient laat zich niet zomaar sturen, is mondiger en stelt hoge (niet altijd redelijke, soms zeer moeilijk vervulbare) eisen. De zorg moet ‘vraag-gestuurd’ geleverd, waarbij er steeds meer gelet wordt op value based outcome: Wat is de waarde van het resultaat van de zorg in de ogen van de patient? Dat bepaalt de waardering die er voor de arts en de zorginstelling is.

Hoe lever je dagelijks die goede prestatie? Hoe ben je gemotiveerd om de veeleisende patient als partner te zien ? Hoe ga je om met eventuele klachten of – erger nog- een dreigende tuchtzaak ?

Hoe voorkom je dat je je plezier in je werk verliest en misschien dreigt af te glijden richting “burn-out”?

Coaching en intervisie zijn belangrijke hulpmiddelen om hier actief bewust van te zijn en hier de goede aandacht aan te geven. Daarmee  kun je eventuele problemen voorkomen ! AwardZ.org vervult hier graag een rol in.

SAMENWERKEN

Samen bijdragen

Effectieve samenwerking vanuit professionele principes is voor vrijwel elke professional een must. Samenwerken vraagt deels opgeven van autonomie. Er moet sprake zijn van gedeelde doelstellingen, beweegredenen en ambities binnen een team van professionals.

Hoe geef je dat met elkaar binnen een vakgroep of multidisciplinair rond een patient vorm? Hoe maak je van een willekeurig aantal artsen een team? Hoe laat je elkaar dan beter presteren? Wat is daar voor nodig? Wat als het schuurt tussen verschillende collegae? En wat als je je twijfels hebt bij de prestaties en het functioneren van een directe collega?

ZORGPROFESSIONAL X.0

De transformatie naar de toekomst

De zorg verandert snel. In het visiedocument van de federatie medisch specialisten “De Medisch Specialist 2025” worden de volgende ontwikkelingen benadrukt:

“De relatie tussen patient en specialist is de komende jaren vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patient. Dit is meer dan alleen de behandeling van ziekte en vraagt van iedere medisch specialist om een holistische benadering van iedere unieke patient”

Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken van zorgprofessionals, zowel fysiek als digitaal. Naast het behandelen van ziekte spelen medisch specialisten een belangrijke rol in de preventie van ziekte en behoud van functioneren, zowel voor de individuele patient als voor de samenleving. Medisch specialisten moeten samen met patienten meer betrokken zijn bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. Ziekenhuisorganisaties zijn gericht op het helpen doorontwikkelen en implementeren van deze innovaties. Patienten kunnen door wearables, thuisdiagnostiek en big data analyse sneller een beeld krijgen van hun gezondheid en medische situatie. Zelfmanagement van patienten met chronische ziekten en online ondersteuning speelt een belangrijke rol. De moderne zorgprofessional zal deze transitie tenminste moeten kunnen bijbenen, maar beter nog: kan in deze veranderende omgeving keuzes maken.

Nieuwe rollen in een nieuwe wereld

In alle veranderingen in de zorg zien we dat het takenpakket van de arts/medisch specialist verandert. Afgezien van specifieke handelingen en vaardigheden die aan artsen blijven voorbehouden, zien we in toenemende mate andere zorgprofessionals, die taken van de arts overnemen. Tegelijkertijd zien we, onder andere door technologische, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, dat zorg die van oudsher in het ziekenhuis werd geleverd, nu door huisarts of wijkverpleegkundige thuis of ‘remote’ met behulp van ICT en andere technologie wordt geboden. Dit vraagt tenminste om reflectie door de arts zelf in hoeverre hij hierop is voorbereid, wat hiervan de impact is, en welke keuzes hij hierin wil maken.

AwardZ.org kan helpen om hierop een visie te ontwikkelen en de verschillende scenario’s en keuzes uit te werken.

(MEDISCH) LEIDERSCHAP

‘Medisch leiderschap’ is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op het besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. ‘Dokters in the lead! ’ is een logische insteek, omdat bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar, hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je doen, leren en weten om dat goed te kunnen?

Een medisch leider onderkent het belang van voortdurende en optimale ontwikkeling van eigen kennis, houding en gedrag en investeert hierin. Hij onderkent de formele en informele coachende en aansturende rol die artsen ten opzichte van anderen in opleiding, werkzaam in een andere discipline of met een andere werkervaring. Hij is een verbinder en bevordert afstemming en samenwerking met patiënten, collega’s en anderen, onder andere in multidisciplinaire teams-, keten- en netwerkverbanden. Hij onderkent het belang van optimale kwaliteit en veiligheid van zorg en zorgprocessen, investeert in continue verbetering en innovaties, zowel medisch inhoudelijk als daarbuiten.

Leiderschap gaat dus ook of misschien wel vooral over het kunnen verbinden! Hoe doe je dat en krijg je draagvlak? AwardZ.org heeft hier vanuit een eigen langjarige praktijk veel ervaring mee en kan in een managementdevelopment traject of coachingsrol hierin een belangrijke tutor rol spelen.  

MEDIATION

Conflicthantering

Doordat professionals meer dan gemiddeld betrokken zijn bij hun werk is het omgaan met veranderingen mede daarom soms juist moeizaam. Het kunnen omgaan met veranderingen verschilt per persoon. Sommigen gaan gelijk geïnspireerd aan de slag, terwijl anderen nog veel weerstand hebben en zich verzetten. Dat kan ten koste gaan van de sfeer, de effectiviteit en conflicten binnen de samenwerking en het team opleveren.

Conflicten binnen teams, een vakgroep, maatschap,  MSB of ziekenhuis ondermijnen de kwaliteit van samenwerking en daarmee rechtstreeks de kwaliteit van zorgverlening. Soms zijn conflicten dreigend of sluimerend, moeilijk herkenbaar. De vraag is dan altijd wat er schuurt tussen mensen en hoe de verschillen te overbruggen zijn. Vaak gaat het over belangen en/of geld, maar ook krenkingen of eerdere, niet verwerkte problematiek kan een rol spelen. De eigenzinnige professional wil veelal gelijk krijgen.  Loyaliteit van anderen wordt daarbij dan vaak op de proef gesteld, mensen voelen alsof zij partij moeten kiezen. Ook zien anderen het conflict wel ontstaan, maar zijn zij niet bij machte daar zelf wat aan te doen. Door dit vroegtijdig te signaleren kan escalatie worden voorkomen. Mediation is veelal een probaat middel om deze problematiek in banen te leiden.

Wij maken hier graag gebruik van het “inhoud-proces-relatie model” en het “ijsberg-model”. Zaken worden vaak inhoudelijk beargumenteerd en besproken, maar het probleem of belang zit op een dieper niveau. Alles wat een rol speelt, maar “onder tafel” wordt gehouden, moet eerst “op tafel” en dan zodanig uitgesproken dat het “van tafel” kan. Het is belangrijk de belangen over en weer te benoemen en in te zien. Hierbij helpt het om te denken in “gelijkgerichte belangen” en “niet gelijkgerichte belangen” (in plaats van tegengestelde belangen; dit creëert immers oppositie).