Gezondheid & welzijn

De afgelopen jaren zijn er in de zorg nieuwe paradigma’s ontstaan. Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg gaan daarbij meestal hand in hand. Er is meer aandacht voor welzijn en preventie. Van ‘ziek zijn-beter maken’ naar – gezond zijn en genieten’. Gepaard aan ‘patient-empowerment’ is er toenemend aandacht gekomen voor ‘patientwaarde’, patiënt participatie, shared decision making en zelfmanagement door de patiënt. De behoefte voor de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Keuzes worden samen met de patiënt in een partnership met te onderscheiden rollen gemaakt. Er is meer aandacht voor grenzen aan behandelen en de mogelijkheid om te kiezen om bepaalde opties niet in te zetten.

Waardecreatie / VBHC

‘Value-based healthcare’, oftewel waardegedreven zorg, is het streven naar betere behandelresultaten en zorguitkomsten tegen lagere kosten. Bij het begrip “klantwaarde” spelen naast een aantal harde uitkomstparameters met name ook de beleving en de waardering door de patiënt toenemend een rol. Echt zorg genieten en toegenomen kwaliteit van leven is daar de ultieme inzet binnen het triple of quadrupple aim concept voor het duurzaam organiseren van zorg: quadrupple aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende vierledige doelstelling:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de kosten dan wel afname van de kostenstijging per hoofd van de bevolking
  • Het verbeteren van de arbeidssatifiscatie van zorgverleners

AwardZ.org is gefocused op de ‘patientjourney’, continu verbeteren van zorgprocessen en patiënt outcome, en heeft daarbij veel ervaring met leanmanagement als krachtige verbetermethodologie.

Ook voor wat betreft het verbeteren van de inzetbaarheid en de werktevredenheid van de zorgprofessionals, een zeer belangrijk thema mede gezien de huidige arbeidsmarktproblematiek, hebben wij ervaring met daarop gerichte programma’s.

Nieuwe organisatiestructuren & platformen

Zorg in een digitale wereld

De grote veranderingen in de zorg zoals we die nu zien worden mee aangestuurd door de enorme vlucht die (disruptieve) technologie en ICT neemt, waardoor er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan, al dan niet onafhankelijk van tijd en plaats. In combinatie met de veranderende patientenrol en demografische ontwikkelingen, en de steeds ouder wordende mens, betekent dit veel paradigma’s op de helling gaan. De viruspandemie in 2020 heeft een duidelijke impact gehad op de versnelde inzet van digitale hulpmiddelen in de zorg. Natuurlijk blijft er een behoefte aan “fysieke” gezondheidszorg en daarmee ook aan ziekenhuizen waar die zorg plaats vindt, maar dat zal naar verwachting slechts voor complexe diagnostiek en interventies het geval zijn. Alle overige zorg zal steeds meer ‘virtueel’ en op afstand plaats vinden. De burger zal daar zelf de primaire keuzes inmaken vanuit zijn eigen “persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)”. Medisch services centers zullen een groot deel van het data management doen en monitoring en signaaldetectie op afstand verzorgen. Technisch is inmiddels vrijwel alles mogelijk…

Dit betekent dat zowel zorgorganisatie als zorgprofessional mee moeten in deze ontwikkeling om een speler te kunnen blijven en ook in de toekomst van betekenis te kunnen zijn.

AwardZ.org heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de zorg van de toekomst, als ook praktische ervaring met virtuele zorgconcepten en kan U daarbij van advies dienen.